Conferences

2021

Source-free Domain Adaptation via Avatar Prototype Generation and Adaptation

Zhen Qiu, Yifan Zhang, Hongbin Lin, Shuaicheng Niu, Yanxia Liu, Qing Du, Mingkui Tan

IJCAI 2021

Pdf ArXiv BibTex Code
Towards Accurate Text-based Image Captioning with Content Diversity Exploration

Guanghui Xu, Mingkui Tan, Shuaicheng Niu, Yucheng Luo, Qing Du, Qi Wu

CVPR 2021

Pdf Code
Contrastive Neural Architecture Search with Neural Architecture Comparators

Yaofo Chen, Yong Guo, Qi Chen, Minli Li, Yaowei Wang, Wei Zeng, Mingkui Tan

CVPR 2021

Pdf Code
Modular Graph Attention Network for Complex Visual Relational Reasoning

Yihan Zheng, Zhiquan Wen, Mingkui Tan, Runhao Zeng, Qi Chen, Yaowei Wang, Qi Wu

ACCV 2021

Pdf BibTex
RSPNet: Relative Speed Perception for Unsupervised Video Representation Learning

Peihao Chen, Deng Huang, Dongliang He, Xiang Long, Runhao Zeng, Shilei Wen, Mingkui Tan, Chuang Gan

AAAI 2021

Pdf Code
How to Train Your Agent to Read and Write

Li Liu, Mengge He, Guanghui Xu, Mingkui Tan, Qi Wu

AAAI 2021

Pdf Code

2020

Dynamic Extension Nets for Few-shot Semantic Segmentation

Lizhao Liu, Junyi Cao, Minqian Liu, Yong Guo, Qi Chen, Mingkui Tan

ACM MM 2020

Pdf BibTex Code
Cross-Modal Relation-Aware Networks for Audio-Visual Event Localization

Haoming Xu, Runhao Zeng, Qingyao Wu, Mingkui Tan, Chuang Gan

ACM MM 2020

Pdf BibTex Code
Cascade Reasoning Network for Text-based Visual Question Answering

Fen Liu, Guanghui Xu, Qi Wu, Qing Du, Wei Jia, Mingkui Tan

ACM MM 2020

Pdf BibTex Code
Retinal Image Segmentation with a Structure-Texture Demixing Network

Shihao Zhang, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Yanxia Liu, Mingkui Tan

MICCAI 2020

Pdf ArXiv BibTex
Anonymous Model Pruning for Compressing Deep Neural Networks

Lechun Zhang, Guangyao Chen, Yemin Shi, Quan Zhang, Mingkui Tan, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Tiejun Huang

MIPR 2020

Pdf BibTex
Length-Controllable Image Captioning

Chaorui Deng, Ning Ding, Mingkui Tan, Qi Wu

ECCV 2020

Pdf ArXiv BibTex Code
Generative Low-bitwidth Data Free Quantization

Shoukai Xu, Haokun Li, Bohan Zhuang, Jing Liu, Jiezhang Cao, Chuangrun Liang, Mingkui Tan

ECCV 2020

Pdf ArXiv BibTex Code
Deep Transferring Quantization

Zheng Xie, Zhiquan Wen, Jing Liu, Zhiqiang Liu, Xixian Wu, Mingkui Tan

ECCV 2020

Pdf BibTex Code
Relation-Aware Transformer for Portfolio Policy Learning

Ke Xu, Yifan Zhang, Deheng Ye, Peilin Zhao, Mingkui Tan

IJCAI 2020

Pdf BibTex Code
Breaking the Curse of Space Explosion: Towards Effcient NAS with Curriculum Search

Yong Guo, Yaofo Chen, Yin Zheng, Peilin Zhao, Jian Chen, Junzhou Huang, Mingkui Tan

ICML 2020

Pdf ArXiv BibTex Code
Training Quantized Neural Networks with a Full-precision Auxiliary Module

Bohan Zhuang, Lingqiao Liu, Mingkui Tan, Chunhua Shen, Ian Reid

CVPR 2020

Pdf BibTex Code
Intelligent home 3d: Automatic 3d-house design from linguistic descriptions only

Qi Chen, Qi Wu, Rui Tang, Yuhan Wang, Shuai Wang, Mingkui Tan

CVPR 2020

Pdf BibTex Code
Dense Regression Network for Video Grounding

Runhao Zeng, Haoming Xu, Wenbing Huang, Peihao Chen, Mingkui Tan, Chuang Gan

CVPR 2020

Pdf BibTex Code
Closed-loop Matters: Dual Regression Networks for Single Image Super-Resolution

Yong Guo, Jian Chen, Jingdong Wang, Qi Chen, Jiezhang Cao, Zeshuai Deng, Yanwu Xu, Mingkui Tan

CVPR 2020

Pdf BibTex Code
Self-Supervised Gait Encoding with Locality-Aware Attention for Person Re-Identification

Haocong Rao, Siqi Wang, Xiping Hu, Mingkui Tan, Huang Da, Jun Cheng, Bin Hu

IJCAI 2020

Pdf BibTex Code
Towards Accurate Low Bit-Width Quantization with Multiple Phase Adaptations

Zhaoyi Yan, Yemin Shi, YaoWei Wang, Mingkui Tan, Zheyang Li, Wenming Tan, Yonghong Tian

AAAI 2020

Pdf BibTex
Location-aware Graph Convolutional Networks for Video Question Answering

Deng Huang, Peihao Chen, Runhao Zeng, Qing Du, Mingkui Tan, Chuang Gan

AAAI 2020

Pdf BibTex Code

2019

Facial Image-to-Video Translation by a Hidden Affine Transformation

Shen Guangyao, Huang Wenbing, Gan Chuang, Tan Mingkui, Huang Junzhou, Zhu Wenwu, Gong Boqing

ACM MM 2019

Pdf BibTex Code
PM-Net: Pyramid Multi-label Network for Joint Optic Disc and Cup Segmentation

Pengshuai Yin, Qingyao Wu, Yanwu Xu, Huaqing Min, Ming Yang, Yubing Zhang, Mingkui Tan

MICCAI(1) 2019

Pdf BibTex
NAT: Neural Architecture Transformer for Accurate and Compact Architectures

Yong Guo, Yin Zheng, Mingkui Tan, Qi Chen, Jian Chen, Peilin Zhao, Junzhou Huang

NeurIPS 2019

Pdf BibTex Code
Multi-marginal Wasserstein Gan

Jiezhang Cao, Langyuan Mo, Yifan Zhang, Kui Jia, Chunhua Shen, Mingkui Tan

NeurIPS 2019

Pdf BibTex Code
From Whole Slide Imaging to Microscopy: Deep Microscopy Adaptation Network for Histopathology Cancer Image Classification

Yifan Zhang, Hanbo Chen, Ying Wei, Peilin Zhao, Jiezhang Cao, Xinjuan Fan, Xiaoying Lou, Hailing Liu, Jinlong Hou, Xiao Han, Jianhua Yao, Qingyao Wu, Mingkui Tan, Junzhou Huang

MICCAI(1) 2019

Pdf BibTex
Attention Guided Network for Retinal Image Segmentation

Shihao Zhang, Huazhu Fu, Yuguang Yan, Yubing Zhang, Qingyao Wu, Ming Yang, Mingkui Tan, Yanwu Xu

MICCAI(1) 2019

Pdf ArXiv BibTex Code
Guided M-Net for High-Resolution Biomedical Image Segmentation with Weak Boundaries

Shihao Zhang, Yuguang Yan, Pengshuai Yin, Zhen Qiu, Wei Zhao, Guiping Cao, Wan Chen, Jin Yuan, Risa Higashita, Qingyao Wu, Mingkui Tan, Jiang Liu

OMIA@MICCAI 2019

Pdf BibTex
Graph Convolutional Networks for Temporal Action Localization

Runhao Zeng, Wenbing Huang, Mingkui Tan, Yu Rong, Peilin Zhao, Junzhou Huang, Chuang Gan

ICCV 2019

Pdf BibTex Code
Conditional Adversarial Transfer for Glaucoma Diagnosis

Jingwen Wang, Yuguang Yan, Yanwu Xu, Wei Zhao, Huaqing Min, Mingkui Tan, Jiang Liu

EMBC 2019

Pdf BibTex
Oversampling for Imbalanced Data via Optimal Transport

Yuguang Yan, Mingkui Tan, Yanwu Xu, Jiezhang Cao, Michael Ng, Huaqing Min, Qingyao Wu

AAAI 2019

Pdf BibTex
Structured Binary Neural Networks for Accurate Image Classification and Semantic Segmentation

Bohan Zhuang, Chunhua Shen, Mingkui Tan, Lingqiao Liu, Ian Reid

CVPR 2019

Pdf BibTex Code
Domain-Symmetric Networks for Adversarial Domain Adaptation

Yabin Zhang, Hui Tang, Kui Jia, Mingkui Tan

CVPR 2019

Pdf ArXiv BibTex Code Data

2018

Cartoon-to-Photo Facial Translation with Generative Adversarial Networks

Junhong Huang, Mingkui Tan, Yuguang Yan, Chunmei Qing, Qingyao Wu, Zhuliang Yu

ACML 2019

Pdf BibTex
Localizing Optic Disc and Cup for Glaucoma Screening via Deep Object Detection Networks

Xu Sun, Yanwu Xu, Mingkui Tan, Huazhu Fu, Wei Zhao, Tianyuan You, Jiang Liu

COMPAY/OMIA@MICCAI 2018

Pdf BibTex
Automatic Segmentation of Cortex and Nucleus in Anterior Segment OCT Images

Pengshuai Yin, Mingkui Tan, Huaqing Min, Yanwu Xu, Guanghui Xu, Qingyao Wu, Yunfei Tong, Higashita Risa, Jiang Liu

COMPAY/OMIA@MICCAI 2018

Pdf BibTex
Adversarial Learning with Local Coordinate Coding

Jiezhang Cao, Yong Guo, Qingyao Wu, Chunhua Shen, Junzhou Huang, Mingkui Tan

ICML 2018

Pdf ArXiv BibTex Code
Discrimination-aware Channel Pruning for Deep Neural Networks

Zhuang Zhuangwei, Tan Mingkui, Zhuang Bohan, Liu Jing, Guo Yong, Wu Qingyao, Huang Junzhou, Zhu Jinhui

NeurIPS 2018

Pdf ArXiv BibTex Code Poster
Semi-Supervised Optimal Transport for Heterogeneous Domain Adaptation

Yuguang Yan, Wen Li, Hanrui Wu, Huaqing Min, Mingkui Tan, Qingyao Wu

IJCAI 2018

Pdf BibTex
Multi-modality Sensor Data Classification with Selective Attention

Xiang Zhang, Lina Yao, Chaoran Huang, Sen Wang, Mingkui Tan, Guodong Long, Can Wang

IJCAI 2018

Pdf ArXiv BibTex
A Fast Memetic Multi-Objective Differential Evolution for Multi-Tasking Optimization

Yongliang Chen, Jinghui Zhong, Mingkui Tan

CEC 2018

Pdf BibTex
Comprehensive Learning Gene Expression Programming for Automatic Implicit Equation Discovery

Yongliang Chen, Jinghui Zhong, Mingkui Tan

ICCS 2018

Pdf BibTex
Visual Grounding via Accumulated Attention

Chaorui Deng, Qi Wu, Qingyao Wu, Fuyuan Hu, Fan Lyu, Mingkui Tan

CVPR 2018

Pdf BibTex
Towards Effective Low-Bitwidth Convolutional Neural Networks

Bohan Zhuang, Chunhua Shen, Mingkui Tan, Lingqiao Liu, Ian Reid

CVPR 2018

Pdf ArXiv BibTex Code
Double Forward Propagation for Memorized Batch Normalization

Yong Guo, Qingyao Wu, Chaorui Deng, Jian Chen, Mingkui Tan

AAAI 2018

Pdf BibTex
T-C3D: Temporal Convolutional 3D Network for Real-Time Action Recognition

Kun Liu, Wu Liu, Chuang Gan, Mingkui Tan, Huadong Ma

AAAI 2018

Pdf BibTex Code

2017

On the Flatness of Loss Surface for Two-layered ReLU Networks

Jiezhang Cao, Qingyao Wu, Yuguang Yan, Li Wang, Mingkui Tan

ACML 2017

Pdf BibTex
Tensor Based Relations Ranking for Multi-relational Collective Classification

Chao Han, Qingyao Wu, Michael K. Ng, Jiezhang Cao, Mingkui Tan, Jian Chen

ICDM 2017

Pdf BibTex
Self-Paced Kernel Estimation for Robust Blind Image Deblurring

Dong Gong, Mingkui Tan, Yanning Zhang, Anton van den Hengel, Qinfeng Shi

ICCV 2017

Pdf BibTex
Learning Discriminative Correlation Subspace for Heterogeneous Domain Adaptation

Yuguang Yan, Wen Li, Michael Ng, Mingkui Tan, Hanrui Wu, Huaqing Min, Qingyao Wu

IJCAI 2017

Pdf BibTex
MPGL: An Efficient Matching Pursuit Method for Generalized LASSO

Dong Gong, Mingkui Tan, Yanning Zhang, Anton van den Hengel, Qinfeng Shi

AAAI 2017

Pdf BibTex Code

2016

Online Heterogeneous Transfer Learning by Weighted Offline and Online Classifiers

Yan Yuguang , Wu Qingyao, Tan Mingkui, Min Huaqing

ECCV workshops 2016

Pdf BibTex
Robust kernel low-rank representation

Shijie Xiao, Mingkui Tan, Dong Xu, Zhao Yang Dong

IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst 2016

Pdf BibTex
Efficient Orthogonal Non-negative Matrix Factorization over Stiefel Manifold

Wei Emma Zhang, Mingkui Tan, Quan Z. Sheng, Lina Yao, Qingfeng Shi

CIKM 2016

Pdf BibTex
Proximal Riemannian Pursuit for Large-Scale Trace-Norm Minimization

M. Tan, S. Xiao, J. Gao, D. Xu, A. v. d. Hengel, Q. Shi

CVPR 2016

Pdf BibTex
Fast Algorithms for Linear and Kernel SVM+

Wen Li, Dengxin Dai, Mingkui Tan, Dong Xu, Luc Van Gool

CVPR 2016

Pdf BibTex
Learning Sparse Confidence-Weighted Classifier on Very High Dimensional Data

Mingkui Tan, Yan Yan, Li Wang, Anton Van Den Hengel, Ivor W. Tsang, Qinfeng (Javen) Shi

AAAI 2016

Pdf BibTex
Blind image deconvolution by automatic gradient activation

Dong Gong, Mingkui Tan, Yanning Zhang, Anton Van den Hengel, Qinfeng Shi

CVPR 2016

Pdf BibTex

2015

Scalable Maximum Margin Matrix Factorization by Active Riemannian Subspace Search

Yan Yan, Mingkui Tan, Ivor Tsang, Yi Yang, Chengqi Zhang, Qinfeng Shi

IJCAI 2015

Pdf BibTex Code
Learning graph structure for multi-label image classification via clique generation

M. Tan, Q. Shi, A. van den Hengel, C. Shen, Junbin Gao, Fuyuan Hu, Z. Zhang

CVPR 2015

Pdf BibTex Code

2014

Weighted Block-Sparse Low Rank Representation for Face Clustering in Videos

Shijie Xiao, Mingkui Tan, Dong Xu

ECCV 2014

Pdf BibTex Code
Heterogeneous domain adaptation for multiple classes

Joey Tianyi Zhou, Ivor W Tsang, Sinno Jialin Pan, Mingkui Tan

Artificial Intelligence and Statistics 2014

Pdf BibTex
Riemannian Pursuit for Big Matrix Recovery

Mingkui Tan, Ivor W Tsang, Li Wang, Bart Vandereycken, Sinno Jialin Pan

ICML 2014

Pdf BibTex Code
Heterogeneous Domain Adaptation for Multiple Classes

Joey Tianyi Zhou, Ivor W.Tsang, Sinno Jialin Pan, Mingkui Tan

AISTATS 2014

Pdf BibTex

2012

Convex Matching Pursuit for Large-Scale Sparse Coding and Subset Selection

Mingkui Tan, Ivor W. Tsang, Li Wang, Xinming Zhang

AAAI 2012

Pdf BibTex

2010

Learning Sparse SVM for Feature Selection on Very High Dimensional Datasets

M Tan, L Wang, IW Tsang

ICML 2010

Pdf BibTex